Условия за ползване

Въведение

 

Този уеб сайт, включително всеки подсайт, достъпен през началната страница, се управлява от AHI Carrier SE Europe Single Member S.A (наричано по-долу в текста също „дружеството“ или „ние“), неговите дъщерни дружества, филиали и/или свързани фирми (общо наричан „Сайта“). Дружеството предлага сайта, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от него, на вас, потребителя, при условие че приемате всички условия, правила и съобщения, посочени в настоящия документ. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ; В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Дружеството си запазва правото по собствена преценка да променя, изменя, добавя или премахва части от настоящите Условия на ползване по всяко време. Ваше задължение е да проверявате периодично настоящите Условия на ползване за наличие на промени. По-нататъшното използване на Сайта след публикуване на промени ще означава, че приемате и се съгласявате с промените. Докато спазвате настоящите Условия на ползване, дружеството ви предоставя лично, неизключително, непрехвърляемо, ограничено право да влизате и използвате Сайта.


Липса на задължение


Дружеството не носи отговорност, ако наличната на този Сайт информация не е точна, пълна или актуална. Материалите на Сайта се предоставят само за обща информация и на тях не трябва да се разчита или да се използват като единствена основа за взимане на решения без справка с основни, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Уповаването на материалите в Сайта е на ваш риск. Сайтът може да съдържа определени исторически данни. Историческата информация не е непременно актуална и е предоставена само за справка. Дружеството си запазва правото да изменя съдържанието на Сайта по всяко време, но няма задължение да актуализира информацията в него. Давате съгласие, че е ваша отговорност да следите промените в Сайта.


Ползване на сайта


Цялото съдържание на Сайта, включително, без ограничение, документи, текст, дизайн, графики, лога, икони, изображения, аудио клипове, файлове за изтегляне, интерфейси, код и софтуер, както и техният подбор и подредба („Съдържанието“) е изключителна собственост на AHI Carrier South Eastern Europe Single Member S.A, неговите лицензодатели или доставчици на съдържание и е защитено от авторско право, търговска марка и други приложими закони. Можете да осъществявате достъп, копирате, изтегляте и отпечатвате материала, съдържащ се в Сайта, за ваше лично ползване, за нетърговски цели, при условие че не изменяте или изтривате никое съобщение за авторско право, търговска марка или друго право на собственост, което се появява към материала, до който осъществявате достъп, копирате, изтегляте или отпечатвате. Изрично се забранява всяко друго ползване на Съдържанието на Сайта, включително, но не само, изменението, разпространението, предаването, представянето, излъчването, публикуването, качването, лицензирането, обратното инженерство, прехвърлянето или продажбата на или създаването на производни произведения от всякакви материали, информация, софтуер, продукти или услуги, получени от Сайта, или ползването на Сайта за конкурентни на дружеството цели. Съгласявате се да спазвате всички допълнителни ограничения, изобразени на Сайта, така както могат да бъдат и актуализирани от време на време. Дружеството си запазва правото да откаже или отмени регистрацията за Сайта на което и да е лице, да отстрани от Сайта което и да е лице или да забрани на което и да е лице да ползва Сайта поради каквато и да е причина. AHI Carrier South Eastern Europe Air-Conditioning S.A или неговите лицензодатели или доставчици на съдържание запазват пълно и цялостно право върху материала, предоставен в Сайта, включително всички свързани права на интелектуална собственост, и ви предоставят този материал съгласно лиценз, който може да бъде отменен по всяко време по собствена преценка на дружеството. Дружеството не гарантира, нито декларира, че ползването на материалите на Сайта няма да наруши правата на трети страни, които не са свързани с AHI Carrier South Eastern Europe Single Member S.A.

Не можете да използвате никакво устройство, програма, алгоритъм или методология, или друг подобен или равнозначен ръчен процес, за да осъществявате достъп, добивате, копирате или следите която и да е част от Сайта или което и да е Съдържание, или по някакъв начин да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура на Сайта, или което и да е Съдържание, за да получите или да се опитате да получите какъвто и да е материал, документ или информация чрез каквито и да е средства, които целенасочено не са налични на Сайта. Нямате право да се опитвате да получите неоторизиран достъп до която и да е част или функционалност на Сайта или която и да е друга система или мрежи, свързани към Сайта или неговия сървър, или към която и да е от предлаганите на или чрез Сайта услуги чрез хакерство, „пробиване“ на парола или други незаконни средства.

Нямате право да проверявате, сканирате или тествате уязвимостта на Сайта или която и да е мрежа, свързана към него, нито да нарушавате мерките за защита или удостоверяване на Сайта или която и да е мрежа, свързана към него. Нямате право да отменяте търсене, да проследявате или да се опитвате да проследявате информация за някой друг потребител или посетител на Сайта или някой друг клиент на дружеството, включително някой от акаунтите на дружеството, които не са ваша собственост, до нейния източник или да използвате Сайта или всяка услуга или информация, предоставени или предлагани от или чрез Сайта, по начин, при който целта е разкриване на информация, включително, но не само, лична идентификация или информация, различни от вашата собствена информация, както е предвидено в Сайта. Съгласявате се, че няма да предприемате никакво действие, което налага необосновано или несъразмерно голямо натоварване на инфраструктурата на Сайта или системите или мрежите на дружеството, или на системи или мрежи, свързани към Сайта на дружеството. Съгласявате са да не използвате никакво устройство, софтуер или програма, за да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в правилната работа на Сайта или трансакция, която се извършва на Сайта, или в ползването на Сайта от друго лице. Нямате право да фалшифицирате заглавки или по друг начин да манипулирате идентификатори, за да прикриете произхода на което и да е съобщение или предадена информация, която сте изпратили на дружеството на или чрез Сайта, или която и да е услуга, предлагана на или чрез Сайта. Нямате право да претендирате, че сте или че представлявате някой друг или да се представяте за някое друго лице или организация.

Нямате право да използвате Сайта или което и да е Съдържание за цел, която е незаконна или забранена от настоящите Условия на ползване, или да настоявате за изпълнението на каквато и да е незаконна или друга дейност, която нарушава правата на AHI Carrier South Eastern Europe Air-Conditioning S.A или други.

Нямате право да използвате информацията за контакт, предоставена на Сайта, за неоторизирани цели, включително маркетинг. Нямате право да използвате никакъв хардуер или софтуер, предназначен да повреди или попречи на правилната работа на Сайта или тайно да прихваща която и да е система, данни или лична информация от Сайта. Съгласявате са да не прекъсвате или да се опитвате да прекъсвате работата на Сайта по какъвто и да е начин. Дружеството си запазва правото по собствена преценка да ограничи или прекрати достъпа до или ползването на Сайта по което и да е време без предизвестие. Прекратяването на достъпа или ползването няма да доведе до отказ или засягане на друго право или освобождаване, на което дружеството може да има право по закон или по силата на основателен иск.


Търговски марки


Търговските марки, логота и марки за услуги, изобразявани на Сайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на дружеството, неговите дъщерни дружества, филиали, лицензодатели или доставчици на съдържание или други трети страни. Всички тези търговски марки, лого и марки за услуги са притежание на съответните им собственици. Нищо в настоящия Сайт не следва да се тълкува като даващо по подразбиране на недопускане на иск или по какъвто и да е друг начин на лиценз или право на ползване на каквато и да е търговска марка, лого или марка за услуга, изобразена на Сайта без предварителното писмено съгласие на собственика, освен ако в настоящия документ не е посочено друго. Дружеството си запазва всички права, които изрично не са дадени във или спрямо Сайта и неговото Съдържание.


Материал, предоставен от потребителя


Признавате, че носите отговорност за всеки материал, който може да подадете чрез Сайта, включително законността, надеждността, целесъобразността, оригиналността и авторското право върху такъв материал. Нямате право да качвате, разпространявате или по друг начин да публикувате чрез този Сайт което и да е Съдържание, което (i) е конфиденциално, свързано с патент, фалшиво, измамно, клеветническо, нецензурно, заплашително, обидно за личния живот или публичните права, нарушаващо правата на интелектуална собственост, оскърбително, незаконно или осъдително по друг начин; (ii) може да представлява или насърчава криминално престъпление, нарушава правата на която и да е страна или по друг начин поражда отговорност или нарушава който и да е закон; или (iii) може да съдържа софтуерни вируси, послания във връзка с политическа кампания, верижни писма, масова поща или някаква форма на „спам“. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес или друга идентифицираща информация, да се представяте за някое лице или организация или по друг начин да подвеждате по отношение на произхода на което и да е Съдържание. Нямате право да качвате търговско съдържание на Сайта.

Ако предоставите материали, и освен ако не посочим друго, предоставяте на дружеството и неговите филиали неограничено, неизключително, безвъзмездно, вечно, неотменяемо и напълно подлежащо на допълнително лицензиране право на ползване, репродуциране, изменяне, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни работи от този материал, разпространяването им и показването им в целия свят във всяка медия. Освен това се съгласявате, че дружеството може свободно да използва каквито и да е идеи, концепции или ноу-хау, което вие или лица, действащи от ваше име, предоставят на дружеството. Предоставяте на дружеството и неговите филиали правото да ползват името, което давате във връзка с такъв материал, ако решат да го правят. Цялата лична информация, предоставена чрез Сайта, ще се обработва в съответствие с онлайн правилата за поверителност на Сайта. Гарантирате и декларирате, че вие самостоятелно или по друг начин контролирате всички права върху съдържанието, което публикувате; че съдържанието е точно; че ползването на съдържанието, което предоставяте, не нарушава никоя разпоредба на настоящия документ и няма да причини увреждане на някое лице или организация; и че вие ще обезщетите дружеството за всички искове, произтичащи от съдържанието, което предоставяте.

Дружеството няма задължение да публикува, препраща, предава, разпространява или предоставя по друг начин материали, налични на Сайта, включително материал, който ни предоставяте, поради което имаме абсолютно право да отстраним всеки материал от Сайта по собствена преценка по всяко време.


Връзки за трети страни


Сайтът може да съдържа връзки към други уеб сайтове, някои от които се управляват от дружеството или негови филиали, както и други, които се управляват от трети страни. Тези връзки се предоставят за ваше удобство и като допълнителен път за достъп до съдържащата се в тях информация. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на тези или други уеб сайтове или каквито и да е продукти или услуги, които могат да се предлагат чрез тези или други уеб сайтове. Връзките от този Сайт към някой друг уеб сайт не означават, че дружеството одобрява или препоръчва този уеб сайт. Ползването на свързаните уеб сайтове може да подлежи на различни условия. Дружеството не носи отговорност за никакви загуби, повреди или други отговорности, възникнали в резултат на използването на свързани уеб сайтове.


Гаранции/ограничение на отговорността


ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКВОТО Е НАЛИЧНО“. AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE SINGLE MEMBER S.A СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОГРАНИЧИ ИЛИ ПРЕКРАТИ ДОСТЪПА ВИ ДО САЙТА ИЛИ НЯКОЯ НЕГОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ИЛИ ЧАСТ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ. AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE SINGLE MEMBER S.A ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА НЕ СА В НАРУШЕНИЕ, КАКТО И ГАРАНЦИИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ОТ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ПРОЦЕС НА ТЪРГУВАНЕ; ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО САЙТА НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕКЪСВАН И ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ГРЕШКИ; ГАРАНЦИИ, ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАЩИТЕН; ГАРАНЦИИ, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ПРАВИ САЙТА НАЛИЧЕН, НЯМА ДА СЪДЪРЖА ВИРУСИ; ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА ЩЕ БЪДЕ ЦЯЛОСТНА, ТОЧНА ИЛИ НАВРЕМЕННА. АКО ИЗТЕГЛИТЕ НЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ ОТ САЙТА, ГО ПРАВИТЕ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА И НА СОБСТВЕН РИСК. ЩЕ БЪДЕТЕ ЕДИНСТВЕНО ОТГОВОРНИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ПОВРЕДА ПО КОМПЮТЪРНАТА ВИ СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ. НИКОЯ КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС ОТ AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A ИЛИ ЧРЕЗ ИЛИ ОТ САЙТА, НЕ СЪЗДАВА ГАРАНЦИЯ ОТ НИКАКЪВ ВИД. AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ, КОРЕКТНОСТ, ТОЧНОСТ, УМЕСТНОСТ, ПОЛЕЗНОСТ, НАВРЕМЕННОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН. В ОПРЕДЕЛЕНИ ЮРИСДИКЦИИ ЗАКОНЪТ МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ, ПОРАДИ КОЕТО ГОРЕПОСОЧЕНИЯТ ОТКАЗ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА СПРЯМО ВАС.

ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА. ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ИЗПРАЩАТЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, МОЖЕ ДА НЕ БЪДЕ ЗАЩИТЕНА И МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИХВАНАТА ОТ НЕОТОРИЗИРАНИ СТРАНИ. ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е НА ВАШ РИСК, КАКТО И ЧЕ САЙТЪТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ. КАТО ПРИЗНАВАТЕ ТОВА, ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, НИТО AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A, НИТО НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ ТРЕТИ СТРАНИ ЩЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ТИПИЧНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ СЪС САЙТА ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ САЙТ, ДО КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ЧРЕЗ ВРЪЗКА ОТ ТОЗИ САЙТ, ИЛИ ОТ КАКВИТО И ДА Е ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРЕДПРИЕМЕМ ИЛИ НЕ ПРЕДПРИЕМЕМ В РЕЗУЛТАТ НА СЪОБЩЕНИЯТА, КОИТО НИ ИЗПРАТИТЕ, ИЛИ ЗАБАВЯНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ИЛИ ЗА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, РЕКЛАМИРАНИ ВЪВ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА, ОТСТРАНЯВАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е МАТЕРИАЛИ, ПОДАДЕНИ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВАТ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО, ДОРИ АКО AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ НЯКОИ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ СА ОСВЕДОМЕНИ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ. НАСТОЯЩИЯТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ ИЛИ ПОВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ДЕФЕКТИ, ЗАБАВЯНЕ В РАБОТАТА ИЛИ ПРЕДАВАНЕТО, КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ, ПОВРЕДА НА ФАЙЛОВЕТЕ, ПОВРЕДА НА КОМУНИКАЦИОННАТА ЛИНИЯ, ПРЕКЪСВАНЕ НА МРЕЖИ ИЛИ СИСТЕМИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА ИЛИ КРАЖБА, РАЗРУШАВАНЕ, НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО, ПРОМЯНА НА, ЗАГУБА ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ЗАПИСИ ИЛИ ДАННИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ИЛИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ. ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НИТО AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A, НИТО НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА КЛЕВЕТНИЧЕСКО, ОСКЪРБИТЕЛНО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ НА САЙТА. ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ КАКЪВТО И ДА Е СПОР С AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА. ВИЕ И AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A СЕ ДОГОВАРЯТЕ, ЧЕ ВСЯКА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА СЪС САЙТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОПОЛЗОТВОРЕНА В РАМКИТЕ НА ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД ПОЯВАТА НА ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕСТАВА ДА БЪДЕ ВАЛИДНА ЗА ПОСТОЯННО.


Обезщетение


Съгласявате се да обезщетявате, защитавате и предпазвате AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE SINGLE MEMBER S.A, неговите филиали и техните членове на ръководния персонал, директори, служители, изпълнители, агенти, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители и доставчици от и срещу каквито и да е и всички загуби, отговорности, разходи, щети и разноски, включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разходи, произтичащи или в резултат на вашето ползване на Сайта и каквото и да е нарушение на настоящите Условия на ползване. Ако предизвикате технически срив на Сайта или системите, предаващи Сайта до вас или други, се съгласявате да носите отговорност за каквито и да е и всички загуби, отговорности, разходи, щети и разноски, включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разходи, произтичащи или в резултат на този срив. Дружеството си запазва правото на собствени разноски да поеме изключителна защита и контрол по всякакви въпроси, които иначе подлежат на обезщетение от вас, и в такъв случай се съгласявате да сътрудничите с дружеството в защита на такъв въпрос.


Юрисдикция


Настоящите условия се регулират от гръцкото право и страните се договарят да се подчиняват на изключителната юрисдикция на гръцките съдилища в Атина. Дружеството признава, че е възможно да получите достъп до този Сайт от всяка юрисдикция в света, но не разполагаме с практическа възможност да предотвратим такъв достъп. Сайтът е проектиран съгласно законодателството на Гърция. Ако даден материал на Сайта или ползването на Сайта противоречи на законите на мястото, където се намирате, когато осъществявате достъп до него, Сайтът не е предназначен за нас и ви молим да не го използвате. Отговорни сте да се информирате относно законите във вашата юрисдикция и да ги спазвате.


Промяна на условията


Дружеството може да допълва, променя или премахва която и да е част от настоящите Условия на ползване по всяко време без известие. Всякакви промени по настоящите Условия на ползване или условия, публикувани на Сайта, влизат в сила в момента на публикуването. Като продължавате да ползвате Сайта след публикуването на каквито и да е промени, това означава, че приемате тези промени. Дружеството може да допълва, променя, прекъсва, премахва или суспендира каквото и да е друго Съдържание, публикувано на Сайта, включително функционалности и спецификации на продукти, описани или изобразени на Сайта временно или постоянно по всяко време без известие и без да носи отговорност.


Цялостно споразумение


Настоящото споразумение и каквито и да е политики или правила за работа, публикувани на Сайта, представляват цялото споразумение между вас и дружеството по отношение на неговия предмет и заменят всички предишни или актуални съобщения и предложения, независимо дали устни, или писмени между страните по отношение на предмета. Отпечатана версия на настоящите Условия на ползване може да бъде използвана в съдебни или административни процедури, основани на или във връзка с ползването на Сайта до същата степен и предмет на същите условия като други бизнес документи и записи, първоначално генерирани и поддържани в писмена форма. Всяко основание за съдебен иск, което може да имате по отношение на ползването на Сайта, трябва да бъде оползотворено в рамките на една (1) година, след като претенцията или основанието за съдебен иск възникне. Ако дадена разпоредба от настоящото споразумение е незаконна, недействителна или неприложима, останалите разпоредби остават в сила.


Други въпроси


За някои от наличните на Сайта функционалности е необходима регистрация. Като се регистрирате и вземете под внимание ползването на Сайта, се съгласявате да предоставите истинска, точна, актуална и пълна информация за себе си. Някои функционалности на Сайта изискват ползването на парола. Отговорни сте за защитата на вашата парола. Съгласявате се да носите отговорност за всякакви и всички направени изявления, извършени действия или пропуски, които могат да възникнат, чрез използване на вашата парола. Ако имате основание да вярвате или разберете за някаква загуба, кражба или неоторизирано ползване на вашата парола, уведомете дружеството незабавно. Дружеството може да допусне, че съобщенията, които дружеството получава с вашата парола, са от вас, освен ако не получи известие за обратното.

Ако за някои от разпоредбите на настоящите Условия на ползване се установи, че са недействителни или неприложими от съд или друг трибунал с компетентна юрисдикция, тези разпоредби ще бъдат ограничени или отстранени в минималната необходима степен и заменени с валидна разпоредба, която най-добре въплъщава намерението на настоящите Условия на ползване, така че тези условия да останат в пълна сила. Настоящите Условия на ползване представляват цялостно споразумение между вас и дружеството по отношение на ползването на Сайта и настоящият документ заменя и анулира всякакви и всички други предишни писмени или устни споразумения или договорености между вас и дружеството. Освен ако не е предвидено в договор за покупка, който сключвате с дружеството, последното няма да приема никакви насрещни предложения за настоящите Условия на ползване и всички такива предложения се отхвърлят категорично с настоящото. Пропускът на дружеството да настоява за или да налага строго изпълнение на настоящите Условия на ползване няма да се тълкува като отказ на дружеството от която и да е разпоредба или право, с което разполага за прилагане на настоящите Условия на ползване, нито разпоредбите на последните ще се считат за изменени от дадено развитие на отношенията между дружеството и вас или която и да е друга страна. Настоящите Условия на ползване няма да се тълкуват като предоставящи някакви права или средства за защита на трети страни.

Благодарим ви, че посетихте нашия Сайт

Актуализирано на 12 февруари 2020 г.

Информационен бюлетин

Научете повече за

Skip to content